top of page

จดทะเบียนสมรส กับชาวสวิสที่ประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติสวิส

1. หนังสือเดินทาง

2. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส มีอายุไม่เกิน 6 เดือน สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่สานักทะเบียนประจาถิ่นฐานเดิม

 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

 • สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่สานักทะเบียนท้องถิ่นที่พานักอยู่

 • สาหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสถานทูตฯ ไม่จาเป็นต้องใช้เอกสารฉบับนี้

 • สำหรับการออกเอกสาร Marriage Application ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม เนื่องจากหน่วยงานราชการไทยร้องขอ

3. หนังสือรับรองรายได้หรือทรัพย์สิน

 • สำหรับบุคคลทำงาน: หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับหนังสือแสดงการชำระภาษีหรือเอกสารแสดงการจ่ายเงินเดือน)

 • สำหรับบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว: สำเนาทะเบียนการค้าและสำเนาบัญชีธนาคาร สำหรับระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด

 • สำหรับผู้รับเงินบำนาญ: หนังสือรับรองเงินบำนาญ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

4. ที่อยู่ของบุคคลอ้างอิงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จานวน 2 แห่ง

 • บุคคลอ้างอิงอาจเป็นบุคคลในครอบครัวและ/หรือเพื่อน

 • เพียงแจ้งข้อมูลที่อยู่ลงในกระดาษขนาดเอ-4 ก็เพียงพอ

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

 1. หนังสือเดินทางประเทศไทยหรือบัตรประจาตัวประชาชนไทย (กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง)

 2. สูติบัตร (ท.ร 1 หรือ ท.ร. 19)

 3. หากไม่ระบุชื่อสกุลของบิดามารดา ต้องระบุชื่อสกุลของบิดามารดาในหนังสือรับรองสถานภาพ

 4. ทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองทะเบียนราษฎร (ท.ร 14/1) สำหรับช่วงเวลาพานัก 6 เดือนล่าสุด

 5. หนังสือรับรองสถานภาพก่อนการสมรส ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

 6. หากไม่ได้ระบุสถานภาพ “โสด” “หย่า” หรือ “หม้าย” ในหนังสือรับรองสถานภาพอย่างชัดเจน ต้องยื่น สำเนาทะเบียนครอบครัว เพิ่มเติม (ขอคัดสำเนาทะเบียนครอบครัวได้ที่ สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 356 96 58)

 7. กรณีสถานภาพ “หย่า” ต้องยื่นสำเนาทะเบียนการหย่า (ค.ร. 6) เพิ่มเติม

 8. กรณีสถานภาพ “หม้าย” ต้องยื่นมรณบัตร (ค.ร.5) ของคู่สมรสที่ถึงแก่กรรม เพิ่มเติม

 9. ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ช2/ช3/ช5)

สำหรับบุตรที่มีร่วมกัน

 1. สูติบัตรของบุตร (ทร.1 หรือ ทร.19)

 2. หนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี)

 3. ทะเบียนรับรองบุตร (ค.ร 11) ) ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (อาเภอ) ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่

หรือมิฉะนั้นบิดามารดาต้องแถลงขณะจดทะเบียนสมรสว่าทั้งคู่มีบุตรร่วมกัน เพื่อที่เด็กจะได้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและมีการระบุไว้ในบันทึกของทะเบียนสมรส (ค.ร.2)

ขั้นตอนการทำงาน

1. ส่งเอกสารฝ่ายบุคคลสัญชาติไทย มาที่VISABKK เพื่อรับรองกระทรวงต่างประเทศและแปลเป็นภาษาราชการ ( ภาษาเยอรมัน, ฝรั่งเศส , อิตาลีอย่างใดอย่างหนึ่ง ) ระยะเวลา 15 วันทำการ

2. คู่สมรสยื่นเอกสาร บุคคลสัญชาติสวิส และ บุคคลสัญชาติไทย กับสถานทูตสวิสด้วยตนเอง - ระยะเวลาพิจรณาเอกสาร 2-3 เดือน

เมื่อยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ ให้กรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้:

2.1 ใบขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส(แบบฟอร์ม 0-34-B)

2.2 คำแถลงเรื่องเงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรส (แบบฟอร์ม 0.35) คู่สมรสจะต้องนาส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่กรอกแล้วทั้งหมดด้วยตนเองที่เขตที่พักอาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือสถานเอกอัครราชทูตสวิสในประเทศที่พานักอาศัยในต่างประเทศสาหรับบุคคลสัญชาติสวิสที่พานักอยู่ในต่างประเทศ สานักงานสถานภาพพลเรือนสวิส หรือ สานักงานผู้แทนสวิสสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลที่สามารถเลือกใช้หลังการสมรส หน่วยงานสถานภาพพลเรือนสวิสประจารัฐต่าง ๆสามารถเรียกขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านได้

3. รับเอกสาร ที่สถานทูตสวิส

“ใบขอทำการสมรส” (Marriage Application)

4. แปล และ รับรอง กระทรวงการต่างประเทศรับรองเพื่อใช้สาหรับการจดทะเบียนสมรสที่สานักงานเขต ประเทศไทย - VISABKKดำเนินการแทนใช้เวลา 3 วัน

5. จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต เตรียมเอกสารทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายตามรายการข้างบน - VISABKKมีพยานให้

6. นำ คร 2 แปล และ รับรองกระทรวงต่างประเทศ - VISABKKดำเนินการแทนใช้เวลา 3 วัน


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page