top of page

วีซ่าเยี่ยมเยือนออสเตรเลียเอกสารประกอบเพื่อยื่นขอ วีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยว - เยี่ยมเยือน

เอกสารผู้ยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ( ตัวจริง )

2.หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนา หน้าวีซ่า และ ตราประทับ ตม

3.รูปถ่ายขนาด 45x35 mm. ( หน้าตรง พื้นหลังเรียบ )

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.สำเนาทะเบียน

6.หลักฐานทางการเงิน

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง)

 • Bank การันตี ( ตัวจริง )

 • สมุดเงินฝาก ( ตัวจริง )

 • หลักฐานการครอบครอง ทรัพย์สิน อื่นๆ เช่น รถ บ้าน ที่ดิน ร้านค้า หุ้น

7. หลักฐานทางการงาน

 • กรณีอาชีพอิสระ ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว แสดงรายละเอียดอาชีพ

 • กรณีผู้ประกอบการ จดทะเบียนการค้า ให้แสดงทะเบียนการค้า

 • กรณีพนักงานบริษัท ให้แสดง จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน วันที่ลางาน วันที่จะกลับมาทำงาน จำนวนวันที่ลา ออกโดยหัวจดหมาย บริษัท มีตราประทับ

 • กรณีไม่ได้ทำงาน ไม่ต้องแสดง หลักฐานการทำงาน

8. เอกสารเพิ่มเติม เพื่อแสดงความผูกพันกับประเทศไทย เช่น สูติบัตร ลูก

9. ใบเกิด - กรณีเยี่ยมญาติ พี่น้อง

10. เอกสารชาวไทยที่ออสเตรเลีย

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน

 • สำเนาสลิปเงินเดือน

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง และ สำเนา)

 • สำเนาทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย

 • ใบเกิด

 • จดหมายเชิญ ต้องเขียนให้ ละเอียด

 • ชื่อ นามสกุลผู้ที่จะเชิญ

 • ไป ออสเตเลีย วันไหน กลับ วัน ไหน เป็นจำนวนกี่ วัน ( ไม่นับเป็นเดือน ต้องเป็นวัน บาง เดือนมี 30 วัน นับดีๆ )

 • ที่อยู่ในออสเตรเลีย

 • ระบุชัดเจนว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ มีอะไรบาง ค่าตั๋ว ที่ พัก

11. ​เอกสารสามีชาวออสเตรเลีย

สำเนาหนังสือเดินทาง

12.เอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม

 • แบบฟอร์มใบสมัคร

 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page