top of page

วีซ่าออสเตรเลีย Australian visa serviceเอกสารประกอบ เพื่อ ยื่นขอวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ( ตัวจริง )

 2. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนา หน้าวีซ่า และ ตราประทับ ตม

 3. รูปถ่ายขนาด 45x35 mm. ( หน้าตรง พื้นหลังเรียบ )

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 5. สำเนาทะเบียน

 6. หลักฐานทางการเงิน

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง)

 • Bank การันตี ( ตัวจริง )

 • สมุดเงินฝาก ( ตัวจริง )

 • หลักฐานการครอบครอง ทรัพย์สิน อื่นๆ เช่น รถ บ้าน ที่ดิน ร้านค้า หุ้น

7. หลักฐานทางการงาน

 • กรณีอาชีพอิสระ ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว แสดงรายละเอียดอาชีพ

 • กรณีผู้ประกอบการ จดทะเบียนการค้า ให้แสดงทะเบียนการค้า

 • กรณีพนักงานบริษัท ให้แสดง จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน วันที่ลางาน วันที่จะกลับมาทำงาน จำนวนวันที่ลา ออกโดยหัวจดหมาย บริษัท มีตราประทับ

 • กรณีไม่ได้ทำงาน ไม่ต้องแสดง หลักฐานการทำงาน

8. เอกสารเพิ่มเติม เพื่อแสดงความผูกพันกับประเทศไทย เช่น สูติบัตร ลูก

9. กรณี แฟนชาวออสเตรเลีย ออกค่าใช้จ่าย

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาหน้า ตม ที่เดินทางเข้าไทย

 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน

 • สำเนาสลิปเงินเดือน

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง และ สำเนา)

 • สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาไทย

 • หลักฐานอื่นๆ เช่น chat ,line , email และ รูปถ่ายคู่

 • จดหมายเชิญ

10.เอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม

แบบฟอร์มใบสมัคร


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page