top of page

วีซ่าเยอรมัน Germany Visa Service รายละเอียดเอกสารรายการเอกสาร ของผู้ยื่นวีซ่า ( ตัวจริงและสำเนา)

 1. รูปถ่าย 35*45 cm ตัวอย่าง

 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

 4. ใบเปลี่ยน ( ชื่อถ้ามี )

 5. คนไทยที่สมรสกับคน EU หรือ อิตาลี ให้เตรียมทะเบียนสมรสมาแสดงด้วย

 6. หนังสือรับรองการทำงาน

 7. ทะเบียนสมรสตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด แปลเป็นอังกฤษ

 8. ทะเบียนบ้าน

 9. หลักฐานทางการเงิน

 • แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอของผู้สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร

 • update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

 • เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

 • ต้องแสดงทั้งStatement และ Bank guarantee

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ​

10. หลักฐานการการงาน

สำหรับเจ้าของกิจการ ให้แสดง หนังสือจดทะเบียนการค้า

สำหรับอาชีพอิสระ ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว รูปถ่ายอาชีพ ผลงาน

สำหรับนักศึกษา แสดงจดหมายรับรองการศึกษา

สำหรับ พนักงาน บริษัท แสดงจดหมาย ลางาน ที่ระบุวันลา วันไปกลับ ตำแหน่ง เงินเดือน ออกโดยหัวจดหมายบริษัท ที่ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ชัดเจน ลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจและตราประทับ

11. ทะเบียนสมรส

12.ใบเกิดกรณีมีบุตร

13. อายุตำ่กว่า 18 ปี

สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้องหากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้วพร้อม หนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครองหรือบิดา-มารดา ในหนังสือยินยอมนั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัด กรณีบิดา-มารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

14. กรณี เยียมแฟน หรือ ญาติ

หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ ผู้เชิญสามารถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตนสังกัด

หนังสือรับรอง จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน

สำเนาหน้าพาสปอร์ตของญาติ / คนรู้จัก / แฟน ที่คุณต้องการไปเยี่ยมเยียน

เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเกิด

​15. เอกสารที่จัดเตรียมโดย VISABKK

ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน กดเพื่อกรอก online

ประกันสุขภาพ 30,000 ยูโร

แผนการเดินทาง- ประกอบด้วยรายละเอียดการเดินทางอย่างครบถ้วน กิจกรรณที่จะทำ สถานที่จะไปเยี่ยมชม

โรงแรมที่พัก มีใบจองโรงแรมมาแสดง ระบุชื่อนามสกุลของผู้ยื่น ให้ครบทุกคน

ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ *ไม่ควรซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า

16. การจัดเรียงเอกสาร


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page