top of page

Italy Visa , กรณีเยี่ยมเยือน แม่ไปเยี่ยมลูก


รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว

 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 3. ทะเบียนบ้าน

 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง )

 5. ทะเบียนสมรส , ใบหย่า , ใบมรณะบัตร

 6. หลักฐานทางการเงิน ( กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง )

 7. แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอของผู้สมัคร

 8. สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร

 9. update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

 • เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

 • ต้องแสดงทั้ง Statement และ Bank guarantee

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

 • บุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเกิด แสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากลูกที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี

 1. สำเนา หนังสือเดินทาง

 2. สำเนา เอกสารอนุญาตพักอาศัยที่อิตาลี permit to stay

 3. ใบเกิด ตัวจริง

 4. ทะเบียนสมรส ตัวจริง ( กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี)

 5. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ตัวจริง ( ถ้ามีการเปลียนแปลง )

 6. เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

 7. *เอกสารที่เป็นสำเนาเซ็นชื่อให้เหมือนกับลายเซ็นในหนังสือเดินทาง

เอกสารสามีชาวอิตาลี กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง

 2. สำเนาบัตรประชาชน

 3. เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

 4. กรณีที่ฝ่ายคนเชิญออกค่าใช่จ่ายให้ต้องมี หนังสือรับรองทางการเงินจากทางอิตาลี : เอกสาร Fidejussione ตัวจริงจากทางธนาคารพร้อมสำเนา​

รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม

 1. ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดที่นี้

 2. ประกันภัยการเดินทาง

 3. ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการ 50 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

4. ค่าบริการส่วนที่เหลือชำระวันที่ยื่นวีซ่าComments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page