top of page
บริการ ขอใบโสด ชาวไทยเพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ  

ค่าบริการ

7,500  บาท  

 

ค่าบริการ

  • ไม่รวมแปล 

  • ไม่รวมรับรองกระทรวง

  • ไม่รวมรับรองสถานทูต 

  • ไม่รวมส่ง 

 

หมายเหตุ

  • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

  • ระยะเวลาดำเดินการ 1-2 วันทำการ 

รายการเอกสาร 

ถ่ายรูปเอกสารส่งมาทางข้อความ 

  1. สำเนา บัตรประชาชน 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายเอกสาร inbox

bottom of page