top of page

วีซ่า สโลวีเนีย วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ไม่เกิน 90 วัน  - ยื่นที่VFS ออสเตรีย

13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

รายละเอียดเอกสาร

รายการเอกสารผุ้ยื่นวีซ่า 

 1. รูปถ่าย

 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน และสำเนา 2 ชุด

 3. ใบเปลี่ยน ( ชื่อถ้ามี ) และ สำเนา 1 ชุด แปลเป็นอังกฤษ

 4. คนไทยที่สมรสกับคน EU หรือ ออสเตรีย ให้เตรียมทะเบียนสมรสมาแสดงด้วย

 5. หนังสือรับรองการทำงาน 

 6. ทะเบียนสมรสตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด 

 7. หลักฐานทางการเงิน  หลัก

 8. แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือนซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอของผู้สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัค 

 • update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

 • เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

 • ต้องแสดงทั้ง Statement และ Bank guarantee

 • บุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้านเพื่อแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

9. Chat or line ที่คุยกันกับแฟน ( กรณีเยี่ยมแฟน) 

เอกสารจากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางสโลวีเนีย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง

 2. สำเนาเอกสารอนุญาตพักอาศัยที่ สโลวีเนีย permit to stay 

 3. กรณีที่ท่านได้รับเชิญเป็นการส่วนตัว ถ้าท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินเองของตัวท่านเองได้ ท่านต้องส่งจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางของท่านอาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่  สโลวีเนีย ทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับ เพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )

Document request from friend or family in Slovenia 

1. Copy of passport + signature 

2. Copy of ID card + signature 

3. Copy of Thai immigration ( when you visited Thailand ) + signature 

4. Invitation code from police office 

เอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม

 1. ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน

 2. ประกันภัยการเดินทาง

 3. แผนการเดินทาง,โรงแรมที่พัก และตั๋วเครื่องบิน ​

 4. โรงแรมที่พัก มีใบจองโรงแรมมาแสดง ระบุชื่อนามสกุลของผู้ยื่น ให้ครบทุกคน

 5. ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ

  *ไม่ควรซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า  

หมายเหตุ

 • เอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

bottom of page