top of page

บริการวีซ่าฝรั่งเศสติดตามสามี  

ค่าบริการ

15,500 บาท ( เพิ่ม 1,600 บาท กรณียื่นกระชันชิด ไม่สามารถจองคิวธรรมดาได้ มีความจำเป็นต้องจองคิวล่วงเวลา )

 • รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • รวม ค่าบริการ ในการจัดช่วยให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครและนัดหมายการยื่นวีซ่า 

 • ติดตาม เรื่องการยื่นขอวีซ่า 

ไม่รวมค่าแปลเอกสาร 

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ 

รายละเอียดเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

 1. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป

 • พื้นหลังสีขาว

 • ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.

  2. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) หนังสือเดินทาง (สำเนา)

 • สำเนา - ของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ

  3. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)

 • สำเนา - ของหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 • หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  4. สำเนาทะเบียนสมรสฝรั่งเศสที่มีอายุไม่เกินกว่า2เดือน สามารถขอได้ที่ สถานทูตฝรั่งเศส 

  5. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อสกุลของผู้สมัครมีความแตกต่างจากใบทะเบียนสมรสฝรั่งเศสและหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

* เอกสารภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส  

             

  6. เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส

 • เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส (สำเนา)

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฝรั่งเศส หรือ เอกสารรับรองการเป็นพลเมืองฝรั่งเศส หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงสัญชาติฝรั่งเศส

 • จดหมายจากพลเมืองฝรั่งเศส ยืนยันการอยู่ร่วมกัน (communauté de vie ) และการไม่สิ้นสุดการสมรส (ดาวน์โหลด)

 • แบบฟอร์ม OFII (ดาวน์โหลด) ฝ่ายสามีเป็นผู้กรอกเอกสาร 

 7. เอกสารจัดเตรียมโดย VISABKK

 • ใบสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว (ฉบับจริง) 

 • ตั๋วเครื่องบินขาไป เพื่อยื่นวีซ่า 

1. ชำระค่าบริการ 50 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

4. ค่าบริการส่วนที่เหลือชำระวันที่ยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page