top of page

บริการยื่นวีซ่าสวีเดน ท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนไม่เกิน 90 วัน 

ค่าบริการ

13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

เอกสารของผู้ยื่นวีซ่า ตัวจริง + สำเนา 

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง –ต้องมีอายุคงเหลืออีกอย่างน้อย 6 เดือน + สำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 2 ใบ

 2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่มีประวัติการเดินทาง

 3. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น (หากมี)

 4. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด(45mm x 35mm) –พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายที่ถูกปรับแต่งภาพมาไม่สามารถใช้ได้  - VFS มีบริการถ่ายรูป เอกสารการงาน

 5. หนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้างระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลาและระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็นพร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้

 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด 

 • กรณี เจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ (หรือใบรับรองการทำงานอื่นๆที่คล้ายกัน)

 • กรณีไม่ได้ทำไม่ไม่ต้องแสดงเอกสารการงาน

 • ในกรณีนักเรียน –หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วย 

  6. ​เอกสารการเงิน

 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพำนักอยู่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ 

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • ยอดเงินผู้สมัครจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคำนวณตามจำนวนวันที่ท่านจะไปพำนักอยู่

 • หรือถ้าหลักฐานทางการเงินไม่มีในกรณีนี้แสดงหลักฐานทางการเงินของแฟน

  7. ใบหย่ากรณีหย่า

  8.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

  9. สำเนาใบโอนเงิน

  10. รูปถ่ายคู่ เอกสารchat line ที่คุยกัน 

เอกสารผู้เชิญ (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) - แฟนที่อยู่ที่สวีเดนต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้

 1. หนังสือเชิญ Appendix E (form 241011) สแกนส่ง email ได้

 2. สำเนาทะเบียนราษฏร์ (Personbevis) – Civic Registration from the Swedish Tax Agency

 3. สำเนาหนังสือเดินทาง +ลายเซ็นต์

 4. สำเนาหน้าที่มีตราประทับเข้าออกประเทศไทย +ลายเซ็นต์

 5. สำเนาหนังสือเดินทางหรือ ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในสวีเดนของผู้รับรอง (ในกรณีที่ผู้รับรองไม่ได้ถือสัญชาติสวีเดน)

 6. หลักฐานการเงินของฝ่ายผู้เชิญ –หากผู้รับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครทั้งหมด ผู้รับรองจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินซึ่งเพียงพอที่จะรับผิดชอบดูแลผู้สมัครตลอดการพำนักอาศัย เช่น  ใบรับเงินเดือน,หนังสือรับรองบำนาญ หรือบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน เป็นต้น แฟนที่อยู่ที่สวีเดนต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้

 7. หลักฐานการอยู่อาศัยและติดต่อกันระหว่างผู้สมัครและผู้รับรอง (หากมี) –เช่นรูปถ่าย  สำคัญมาก หลักฐานการส่งข้อความ

 

กรณีผู้เยาว์ในกรณีของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี

 1. สำเนาใบสูติบัตร 

 2. หลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร – ซึ่งจะต้องระบุว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร และต้องออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 3. หากผู้เยาว์เดินทางโดยลำพัง –จะต้องแนบหนังสือยินยอม และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางจากทั้งบิดามารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองตามกฏหมายในกรณีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 4. หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ -ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วยแปลเป็นอังกฤษ

 5. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) –ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

 

เอกสารที่จัดเตรียมโดย VISABKK 

 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น 

 2. ประกันภัยการเดินทาง 

 3. ตั๋วเครื่องบินไป กลับสำหรับยื่นวีซ่า 

รายละเอียดเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

bottom of page