top of page

1. Fee 

 • Work Permit  30,000 THB* 

 • Non Immigrant Type B : 10,000 THB*

 

The Price does not Include Additional , visa Fees, work permit fee and other fees for example  Legalization Service fee, Translations Service fee. No refonds 

 

2. Our service include : 

 • Prepare and guide the relevant documents. 

 • Escort customer to apply a work permit.

 • Legalization serive  (not include fees for certification documents. Imposed diplomatic customers must to pay the bill )

 • translatetion service ( not include fees for translation charge by page) 

 • Make reservation 

 

1. อัตราค่าบริการ 

 • ใบอนุญาตทำงาน : 30,000 บาท* 

 • วีซ่า ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย : 10,000 บาท*

 • ราคาไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าแปลเอกสาร และค่ารับรองเอกสาร

 • การอนุมัติใบอนุญาติขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ เราไม่คืนเงินค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 

2. บริการของเราประกอบด้วย 

 

 • ช่วยให้คำแนะนำ ในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • พาลูกค้าไปยื่นขอใบอนุญาต

 • นำเอกสารไปรับรองเอกสารกับกงสุล ทั้ง ของไทย และ ของประเทศนั้นๆ

 • ไม่รวมค่า ธรรมเนียม ในการรับรองเอกสารที่ สถาทูตเรียกเก็บ ลูกค้าต้องชำระตามบิลที่หน่วยงานนั้นเรียกเก็บ 

 • ไม่รวมค่าใช่จ่ายในการแปล ลูกค้าต้องจ่ายตามบิลจริง 

 • บริการจองคิว กับ หน่วยงานต่างๆ

 • ติดตาม เรื่องการยื่นขอ วีซ่า และ เอกสารต่างๆ กับหน่ายงานต่างๆ จนกว่าลุกค้าจะได้รับวีซ่า 

 

 

 

 

 

Work Permit บริการ ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

Non Immigrant visa type B วีซ่า สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย

 
 

 

 

PREMIUM SERVICE

SUPPORT & HELP

bottom of page