top of page
บริการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนไม่เกิน 90 วัน 

ค่าบริการ 13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า Click check list - visiting friend   

"ระยะเวลาพิจณาวีซ่า 15 -45 วันทำการ ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้า" 

เอกสารภาษไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

เอกสารตัวจริง + สำเนา

 1. หนังสือเดินทาง + สำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย 2 ใบ

 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและหน้าที่มีตราประทับแสดงการเข้าออก(ทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า ถ้ามี)

 3. รูปถ่ายขนาดสี 2 รูป (รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. บหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสีขาว และเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ)

 4. ทะเบียนบ้านตัวจริง 

 5. ใบเปลี่ยน ( ชื่อถ้ามี )

 6. เอกสารการทำงาน

 • ​กรณี ทำงานบริษัท - หนังสือรับรองการทำงาน

 • กรณี เจ้าของธรุกิจ - เอกสารจดทะเบียนการค้า

 • กรณี เจ้าของธุรกิจ - ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า - เขียนจดหมายแนะนำตัว + รูปถ่ายกิจการ

 • กรณี ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ - เขียนจดหมายที่มาของรายได้ และ ค่าใช่จ่ายในการเดินทาง

   6. หลักฐานทางการเงิน 

 • สมุดธนาคารตัวจริงและสำเนา  

 • ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน ตามกฎเกณฑ์ทั่วไป ท่านจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายของท่าน ประมาณ 350 โครนเดนมาร์กต่อวัน (เทียบเท่าเงินไทยประมาณ 1,750.- บาท) สถานทูตฯ อาจยอมรับจำนวนเงินที่น้อยกว่านั้นหากท่านพักในบ้านส่วนตัวและ เจ้าบ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของท่านทั้งหมด หากท่านพักอยู่ที่โรงแรม ท่านจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายมากกว่านั้น กล่าวคือประมาณ 500 โครนเดนมาร์กต่อ วัน (เทียบเท่าเงินไทย ประมาณ 2,500 บาท)

   7.รูปถ่าย + chart line กรณีเยี่ยมแฟน เอกสารการโอนเงิน 

   8.รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางเดนมาร์ก

 • รหัสการเชิญ

 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญส่งทาง emailได้

 • สำเนาหน้า ตม ที่มาไทย 

  9. รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

 • ใบสมัคร

 • ประกันภัยการเดินทาง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ และรหัสการจอง 

ขั้นตอนการยื่นวีซ่า 

1. กรอกใบสมัคร online https://applyvisa.um.dk/NVP.App/frontpage

2. ชำระค่าบริการ online 

3. จองคิวยื่นวีซ่า กดเพื่อจองคิว

1. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page