top of page
บริการยื่นวีซ่าอิตาลี วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนไม่เกิน 90 วัน 

13,500 บาท 

การยื่นวีซ่าต้องยื่นอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันเดินทาง

กรณียื่นกระชันชิดไม่สามารถจองคิวทั่วไปได้ จองคิวพรีเมียมเพิ่ม 2,400 บาท 

 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 400 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด 

 • กรณีไม่มายื่นเอกสาร ค่าบริการเก็บเป็นเครดิต 1 ปี นับจากวันที่ชำระค่าบริการ

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

รายการเอกสาร 

เอกสารส่วนที่ 1 : ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

 1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว ไม่ใส่เสื้อขาว

 3. ทะเบียนบ้าน 

 4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง )

 5. ทะเบียนสมรส,ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร 

 6. เอกสารการงาน

 •  รับรองการทำงาน (กรณีทำงาน) ระบุวันลาและวันกลับมาทำงาน 

 •  ใบจดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท (DBD) ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน 

 •  อาชีพอิสระ - จดหมายแนะนำตัว, รูปถ่ายกิจการ  

  7. หลักฐานทางการเงิน ( บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) 

 • Bank Statement หรือ Statement online หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

 • ย้อนหลัง 3 เดือน  

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ - ชื่อ นามสกุลตรงกับหนังสือเดินทาง 

 • สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

 • กรณีเงินไม่เพียงพอ - ใช้เอกสารทางการเงิน พ่อ แม่ คู่สมรส และเอกสารความสัมพันธ์ 

 8.จดหมายแนะนำตั​ว โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์การเดินทางและคำอธิบายของการเดินทางที่วางแผนไว้ + ลายเซ็น

เอกสารส่วนที่ 2 : รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางอิตาลี + พร้อมกับเซ็นตรับรองเอกสารจากผู้เชิญ / แสกนส่งemail ได้ 

เอกสารส่วนที่ 3 : รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

 • ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดที่นี้

 • ประกันภัยการเดินทาง

 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า

 

*หมายเหตุ เอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ 2 หน้าเกินกว่า 2 หน้าคิดค่าบริการ 350 บาท ต่อหน้า 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

bottom of page